Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ทุ่มงบลงทุนกว่า 300 ล้านบาทเพื่อสร้างโครงการ Oon IT Valley

Oon IT Valley เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือและร่วมใจ ของเพื่อนสมาชิกที่มีอุดมคติเดียวกัน ร่วมกันสร้างสรรค์แนวทาง การดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันให้กับ SMEs Start up และเกษตรกร เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิด "ร่วมแรงและแบ่งปัน"

ทั้งนี้ ภายในโครงการจะประกอบไปด้วยหน่วยงานย่อย ได้แก่

1. ศูนย์พัฒนาขีดความสามารถสู่ความเป็นเลิศ SMEs , IT Outsourcing (ITO) , IT for SMEs , IT for Agriculture , โครงการ Creative Office บนพื้นที่ 1,500 ตารางเมตร

2. กลุ่มสร้างสรรค์เศรษฐกิจนวัตกรรม ประกอบไปด้วยหน่วยงานย่อยคือ ท่องเที่ยววิถีล้านนา อำเภอแม่ออน สืบสานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อเป็นแหล่งเชื่อมโยงธุรกิจ ศูนย์สร้างคุณค่าชีวิตสูงวัย

3. กลุ่มพัฒนาเกษตรนวัตกรรม ประกอบไปด้วยหน่วยงานย่อย อาทิ กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอม และกลุ่มพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตร

4. Co-Working Space ซึ่งอยู่ในพื้นที่ออน ไอที วัลเลย์ จะเป็นสถานที่ทำงานแห่งใหม่ใกล้ชิดธรรมชาติและขุนเขา เพื่อสร้างสตาร์ตอัพรุ่นใหม่ๆ และอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มสตาร์ตอัพเดิม

5. Dutch Farm แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้ามา Oon IT Valley และนักท่องเที่ยวทั่วไป จะสัมผัสกับสัตว์นานาชนิดอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีร้านค้าชุมชนจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปอินทรีย์ โดยใช้คอนเซ็ปต์แหล่งชุมชนพึ่งตนเองได้ โดยโครงการจะเริ่มเปิดบริการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 นี้เป็นต้นไป

Oon IT Valley
Address : 56 ม.5 ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
Mobile : 089-159-2251, 081-422-1788 (กรุงเทพฯ)
Email : contact@oonvalley.com
Website : www.oonvalley.com


ข่าวโดย : คุณทวิติยาภรณ์ อาภาภิวัฒน์
Company
News