Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ

กรมพัฒนาการค้า เข้าเยี่ยมชมบริษัท

 

       เมื่อวันที่ 09 มกราคม 2557 นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมคณะ ได้เข้ามา เยี่ยมชมบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด (สาขาเชียงใหม่) ที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น โดยได้รับการต้อนรับจาก

คุณนันทวัฒน์ เปรมโยธิน ผู้จัดการทั่วไป พร้อมคณะ พร้อมกับประชาสัมพันธ์โครงการ ProSMEs โดยคุณนฤมล เนตรสว่าง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ SMEs ไทยได้ใช้ซอฟท์แวร์ของบริษัทฯในการดำเนินธุรกิจฟรีเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน

นับเป็นหนึ่งในโครงการของบริษัทที่สนับสนุน SMEs ให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

 

 

บทความโดย : คุณพิมลพรรณ ทวีรุ่งศรีทรัพย์

Company
News