Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

บริษัท อี-คัสตอมเซอร์วิส จำกัด

 

" Prosoft CRM เป็นซอฟท์แวร์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน และครอบคลุมการใช้งานทั้งระบบ และมีขนาดของซอฟท์แวร์ที่เหมาะสมกับบริษัท จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ทางบริษัทวางใจและใช้บริการของโปรซอฟท์ "
 ......................................................................................................................
  คุณ ยุทธนัยณ์ นิธิพิสุทธิกุล
ตำแหน่ง : ผู้จัดการจัดจำหน่ายและสมาชิก

.........................................................................................................................................................
 ลักษณะการประกอบธุรกิจ : 

พัฒนาซอฟท์แวร์สำเร็จรูปด้านงานศุลกากร


ทุนจดทะเบียน : 2 ล้านบาท    
จำนวนพนักงาน : 32 คน

สาเหตุที่นำ Software มาให้ใช้ในการทำงาน

"เพื่อสะดวกในการใช้งาน และง่ายต่อการค้นหา และสรุปข้อมูลต่างๆ  ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลจากรายงานสรุปต่างๆ มาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาองค์กร ให้มีประสิทธิภาพได้ดีขึ้น"


เพราะเหตุใดจึงวางใจใช้ Software ของโปรซอฟท์

" Prosoft CRM เป็นซอฟท์แวร์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน และครอบคลุมการใช้งานทั้งระบบ และมีขนาดของซอฟท์แวร์ที่เหมาะสมกับบริษัท จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ทางบริษัทวางใจและใช้บริการของโปรซอฟท์"

  Software ของโปรซอฟท์ช่วยในการทำงานอย่างไร

" เนื่องจาก Software Prosoft CRM มีการใช้งานที่เหมาะสมกับขนาดขององค์กร และครอบคลุมงานของทุกแผนกทำให้ช่วยเก็บข้อมูลไว้ที่ศูนย์กลางที่เดียว ทำให้ง่ายต่อการเรียกใช้ และลดขั้นตอนในเรื่องของเอกสารระหว่างแผนก การอนุมัติเอกสารต่างๆ รวมถึงมีรายงานให้เลือกใช้ อยู่พอสมควร ทำให้ประหยัดเวลาในการสรุปข้อมูลต่างๆ ได้ "บทความโดย : บริษัท อี-คัสตอมเซอร์วิส จำกัด
ประกาศบทความโดย http://www.prosoftcrm.in.th