Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) เดินทางเข้ามาศึกษาดูงาน


บรรยากาศการศึกษาดูงาน วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด (สาขาเชียงใหม่)


ได้รับเกียรติจากผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) เดินทางเข้ามาศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด (สาขาเชียงใหม่) ค่ะ


ข่าวโดย : คุณทวิติยาภรณ์ อาภาภิวัฒน์
Company
News