Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

ทำไมลูกค้าเลือกใช้ Prosoft CRM ?

ทำไมลูกค้าเลือกใช้ Prosoft  CRM ?

     ลูกค้าส่วนใหญ่เลือกใช้ Prosoft CRM เพราะ Prosoft CRM เป็นซอฟท์แวร์ที่มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องครอบคลุมต่อการใช้งานทุกระบบมีขนาดของซอฟท์แวร์ที่เหมาะสมกับบริษัทมีระบบการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากและไม่ซับซ้อนในการเก็บบันทึกข้อมูลสามารถเรียกดูได้สะดวกครอบคลุมทุกการใช้งานสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้ตรงตามความต้องการได้รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลที่มี ความแม่นยำและมีประสิทธิภาพรายละเอียดของโปรแกรมที่มีเพียงพอต่อการใช้งาน อีกทั้งบริษัทมีชื่อเสียงมานานน่าเชื่อถือและที่สำคัญราคาของโปรแกรม CRMของบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด มีราคาที่ถูกกว่าซอฟท์แวร์ที่ต่างประเทศซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดีพร้อมทั้งการให้บริการหลังการขายที่เป็นมิตรกับลูกค้า       


 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้โปรแกรม Prosoft CRM

      Prosoft CRM เป็นโปรแกรมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management) ที่ถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ในการจัดการด้านการทำงานต่างๆ ภายในองค์กรให้ดำเนินการได้อย่างสอดคล้อง สะดวก รวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด ทำให้ประหยัดเวลาในการทำงานและสร้างความประทับใจเพื่อให้เกิดความภักดีที่ลูกค้ามีต่อบริษัทได้

Sale Force Automation (ระบบที่สนับสนุนการทํางานของฝ่ายขาย)

 • สามารถติดตามการทำงานของพนักงานได้อย่างรวดเร็ว
 • การสูญเสียลูกค้าน้อยลง ทำให้รายได้ขององค์กรเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
 • สามารถบริหารข้อมูลของลูกค้ามุ่งหวังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามผลการขายได้อย่างแม่นยำ
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของคู่แข่งได้
 • สามารถตรวจสอบข้อมูลการติดต่อกับลูกค้าแต่ละรายได้ เพื่อแสดงให้เห็นสถานการณ์ในการขายได้อย่างชัดเจนว่า     จะสามารถปิดการขายได้หรือไม่
Marketing Automation (ระบบบริหารงานทางการตลาด)
 • ช่วยในการบริหารและวางแผนการตลาด
 • ช่วยในการวิเคราะห์แผนการตลาดที่ออกมาว่ามีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพหรือไม่
 • สามารถวิเคราะห์ผลตอบแทนต่อการลงทุนได้
Service Automation (ระบบที่ช่วยในการบริหารงานบริการหลังการขาย)
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้มีกระบวนการการทำงานอย่างชัดเจนและรัดกุม
 • ช่วยให้พนักงานแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ส่งผลให้ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
 • ช่วยในการวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าว่าอยู่ในระดับใด เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนางานบริการให้ดียิ่งขึ้น       
Knowledge Management (ระบบที่ช่วยในการบริหารองค์ความรู้ขององค์กร)
 • ช่วยในการบริหารองค์ความรู้ขององค์กร
 • สามารถใช้เป็นแนวทางที่ใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถศึกษา และพัฒนาศักยภาพได้ด้วยตนเอง
 • ช่วยให้พนักงานที่เข้ามาใหม่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
 • เป็นการเพิ่มศักยภาพของพนักงานเก่า ให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
 • ช่วยประหยัดทรัพยากรในการฝึกอบรมโดยผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่
Analytics (ระบบที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กร)
 • ทำให้สามารถมองเห็นสถานการณ์ขององค์กรได้ชัดเจนเพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตัดสินใจเพื่อต้นทุนขายลดลงภายใต้ยอดขายที่สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

             รู้ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้โปรแกรม Prosoft CRM แล้ว วันนี้คุณใช้ Prosoft CRM หรือยัง ?
 

Company
News